1. آموزش کشاورزی پسته
  2. آشنایی با عملیات کاشت و داشت باغات پسته
  3. منابع علمی مورد استفاده

منابع علمی مورد استفاده

مقدمه ای برای یادگیری کاشت داشت برداشت

نگارش : دکتر محمدرضا نائینی

۱- آشنایی با آفات و بیماری های مهم پسته (۱۳۷۸) بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات پسته کشور ۲- آمار نامه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۹۴) معونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، اسماعیل پور، علی (۱۳۸۰) بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی ۲۸ رقم پسته در رفسنجان، موسسه تحقیقات پسته کشور

۳- اسماعیل پور، علی و راحمی، مجید (۱۳۷۵) بررسی اثرات هرس سربرداری و تنظیم کننده های رشد بر شاخه زایی، گلدهی و عملکرد درختان پسته. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز .

۴- اسماعیلی زاده، مجید پور رجبی نژاد ، محمدرضا کریمی، حمید رضا و محمدی، علی اکبر (۱۳۹۲) اثر کاربرد بنزیل آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی های درخت و میوه پسته کله قوچی، مجله به زراعی کشاورزی. دوره ۱۵، شماره 3، صفحه های ۶۸۱-۱۷۱

۵- ایران نژاد پاریزی م ح (۱۳۷۲). بررسی رویشگاه های طبیعی پسته در ایران. پژوهش و سازندگی، جلد ۱۹ ، صفحه های ۲۶-۲۰.

۶- بنی هاشمی، ضیاء الدین (۱۳۷۷) عکس العمل پسته به گونه های قارچ فایتوفترا عامل پوسیدگی طوقه و ریشه پسته، بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز .

۷- پناهی، بهمن، اسماعیل پور، علی و فربود، فرزاد (۱۳۸۲) اصول آماده سازی زمین کاشت، داشت و برداشت، معاونت امور باغبانی

۸- تاج آبادی پور ، على (۱۳۸۱) اثرات پایه و پیوندک بر روی درصد زود خندانی پسته و ارتباط آنها با افلاتوکسین گزارش طرح تحقیقاتی، موسسه تحقیقات پسته کشور

۹- جوانشاه ، امان ا… (۱۳۸۵) طرح ساماندهی افزایش کمی و کیفی پسته و تعیین جایگاه و اهمیت تحقیقات آن، موسسه تحقیقات پسته کشور

۱۰- خوش گفتارمنش، امیرحسین و سیادت، حمید(۱۳۸۱) تغذیه معدنی سبزیجات و محصولات باغی در شرایط شور ، معاونت امور باغبانی

۱۱- حکم آبادی، ح (۱۳۹۴) گزارش تقویم فصلی مدیریت باغات پسته ۱۲- حکم آبادی، حسین (۱۳۸۵) بررسی فنی امکان استفاده از ماشین های مولد مه برای جلوگیری از خسارت سرمای بهاره باغات پسته ، گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی

۱۳- حکم آبادی، حسین (۱۳۸۶) بررسی استفاده از سیستم چاهک معکوس انتخابی در محافظت باغهای پسته از خسارت سرمای بهاره، گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی

۱۴- دفتر امور پسته (۱۳۸۴) اطلاعیه های کنترل قارچ های مولد آفلاتوکسین ۱۵- درویشیان، م (۱۳۸۱) کشت و تولید پسته (ترجمه). انتشارات آیندگان. ۱۶- راهنمای کاشت ، داشت و برداشت پسته (۱۳۸۱) دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی

۱۷- رجب زاده، محمد، وزوایی، علی، عبادی، علی و پناهی، بهمن (۱۳۹۲) الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار رقم پسته تجاری، نشریه علوم باغبانی ایران. دوره ۴۴، شماره ۴، ص ۴۶۸-۴۶۱.

۱۸- رسول زادگان، یوسف. (۱۳۷۰). میوه کاری در مناطق معتدله. محل نشر انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان .۱۰- ریاضی ق (۱۳۷۳) گرده افشانی در پسته و تاثیر آن بر رشد و نمو میوه آن، پژوهش و سازندگی ۱۷

: ۲۳ تا۱۹. ۱۹- شول ،افسانه، شمشیری، محمدحسین، اخگر، عبدالرضا و اسماعیلی زاده، مجید (۱۳۹۳) اثر قارچ میکوریز آربسکوالر moseae Glomus) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهالهای پسته رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری، مجله علوم باغبانی ایران. دوره ۵۴، شماره 3، ۱۳۹۳ (۳۰۷-۲۹۷). |

۲۰-شیبانی، احمد (۱۳۷۳) پسته و تولید آن در ایران . انتشارات موسسه تحقیقات پسته ایران، رفسنجان، ۷۳ صفحه.

۲۱- صداقتی، ناصر، شیبان تذرجی، زهرا، تاج آبادی پور، علی، حکم آبادی، حسین ، حقدل، معصومه وعبدالهی عزت آبادی، محمد (۱۳۸۹) راهنمای تولید پسته (کاشت ، داشت و برداشت). انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، ۵۶۲ صفحه.

۲۲-طلایی، علیرضا ، خضری، مسعود و جوانشاه، امان اله (۱۳۸۹) بررسی تاثیر محلولپاشی پلی آمین های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی مجله علوم باغبانی ایران. دوره ۴۱، شماره ۴، (۳۹۱-۳۸۳) .

۲۳- علی پور، حمید و غفاری موفق، فرشته (۱۳۸۹) تاثیر کاربرد بهاره روغن ولک و ترکیب آن با عناصر غذایی بر صفات فیزیولوژیک، عملکرد و کیفیت میوه پسته. مجله علوم باغبانی ایران به دوره ۴۱، شماره 3، صفحه های ۲۸۱-۲۷۵.

۲۴-علیزاده، مهدی و راحمی، مجید (۱۳۸۲) تاثیر محلولپاشی برگی اوره در ترکیب با بنزیل آدنین بمنظور کاهش ریزش جوانه گل در درختان پسته مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۳۴، شماره 3، (۶۶۵-۶۵۹)

۲۵- غیبی، میربهروز و سهراب، جوادی (۱۳۸۴) اصول کاربردی کاشت و مراقبت باغ پسته ۲۶- قلی پور ، یوسف (۱۳۸۴) زیست شناسی کاربردی درخت پسته، جلد اول ، گل دهی و میوه دهی. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، ۹۶ صفحه.

۲۷-گزارشات نهایی طرحهای تحقیقات پسته کشور (۱۳۸۱) ۲۸-گزارش موسسه تحقیقات پسته کشور (۱۳۹۴) ۲۹- مبارزه با آفات و بیماریهای درختان میوه (۱۳۷۸) سازمان حفظ نباتات ۳۰- مهرنژاد، محمد رضا و جوانشاه ، امان ا… (۱۳۸۹) سند راهبردی تحقیقات پسته ایران، ۳۱- محمدی محمدآباد، اکبر، علیپور، حمید، غفاری موفق، فرشته و منعم زاده، علی رضا (۱۳۸۹) تاثیر سطوح مختلف ازت و آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته در منطقه خاش، مجله علوم باغبانی ایران . دوره ۴۱، شماره ۱، (۳۸-۲۷).

۳۲- منیعی، عباس . (۱۳۶۹). مبانی علمی پرورش درختان میوه . انتشارات فنی ایران.

۳۳- میر محمدی میبدی، سید علی. (۱۳۸۳). مدیریت تنش های سرما و یخ زدگی گیاهان زارعی و باغی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.

34- Acar, I. & Eti, S. (2007). Abscission of pistachio flowers and fruits as affected by different pollinators. Pakistan Journal of Biological Science, 10, 2920-2924.

35- Alra, A. K., J. H. Graham and D.PH. Tuker. 1993. Role of calcium in amelioration of copper phytotoxicity for citrus. Soil Sci. 155: 221-218.

36- Anjum, Sh.A., Xie, X. Y., Wang, Ch. L., Saleem, M. F., Man Ch. & Lei. W. (2011). Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. African Journal of gricultural Research, 6,2026-2032

37- Ak Be (2002) Fruit set and some fruit traits of pistachio cultivars grown under rainfed condition at Ceylapinar state farms. www.ciheam.org/mediterraneennes.

38- Aziz, A., Brunb, O. & Audran, J. (2001). Involvement of polyam ines in the control of fruitlet physiological abscission in grapevine (Vitis vinifera). hysiologia Plantarum, 113, 50–58.

39-Bagdonas, A., Georg, J.C. &Gerberm, J. F. (1987). Techniques of frost prediction and methods of frost and cold protection World Meteorol. Org. Tech. Note 157.

40- Bagheri, V., Sham shiri, M. H., Shirani, H. & Roosta, H. R. (2011). Effect of mycorrhizal inoculation on ecophysiological responses of pistachio plants grown under different water regimes. Photosynthetica, 49, 531-538

41-Bagheri, V., Shamshiri, M. H., Shirani, H. & Roosta, H. R. (2012b). Effect of arbuscular mycorrhizae and drought stress on growth indexes, water relations and proline as well as soluble carbohydrate content in pistachio (pistacia vera) rootstock seedlings. Iranian Journal of Horticultural Science, 42, 365-377.

42-Beede, H. & Ferguson, L. (2003). Effect of rootstock and treatment date on the response of pistachio to dormant applied horticultural mineral oil. Acta Horticulturae, 726. (Abstract).

43- Beede B. (2003) Pistachio fertilization. In: Orchard task list for pistachio, july-august 2003. Cooperative extension. Univ of California, USA

44-Bisht, R., Chaturvedi, S., Srivastava, R., Sharma, A. K. & Johri, B. N. (2009) Effect of arbuscular mycorrhizal fungi, Pseudomonas fluorescens and Rhizobium legum inosarum on the growth and nutrient status of Dalbergia sissoo Rox. Tropical Ecology, 50, 231-242.

45- Boler K. (1997) Effect of fruit bud thining and pruning on alternate bearing and nut quality of pistachio.

II int 1 symposium on pistachio and almond. Acta Horticulture 470.

46-Bradley, M. V. & Crane, J. C. (1975). Abnormalities in seed development in Pistacia vera. Journal of American Society for Horticultural Science, 100, 5, 461-464.

47-Brundrett, M., Melville, L. & Peterson, L. (1994). Practical methods in mycorrhiza research. Mycologue, Sydney

48-Clark, R. B, & Zeto, S. K. (2000). Mineral acquisition by arbuscular mycorrhizal plants. Journal of Plant Nutrition, 23, 867-902

49-Cleland, R E. (1990). Auxin and cell elongation. In: Davies, P. J. (Ed), Plant hormones and their role in plant growth and development. (pp. 132-148.) Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.

50-Crane, J. C. & Iwakiri, B. T. (1981). Morphology and reproduction of pistachio. Horticultural Review, 3,376-393

51- Crane JC, Iwakiri BT (1982a) Pistachio nut development influenced by pollen source. California Pistachio Industry Annual Report: 1982-1983.

52-Crane, J. C. & Iwakiri, B.T. (1985). Vegetative and reproductive dominance in pistachio. HortScience, 20, 1092–1093.

53-Crane, J. C. & Maranto, J. (1989). Handbook of Pistachio production, University of California Press publ. No, 2279. 15 P.

54-Dehghani Shuraki, Y. & Sedgley M. (1994). Effect of pistil age and pollen parent on pollen tube growth and fruit production of pistachio. Journal of Horticultural Science, 6, 1019-1027.

55-Doster, M. A, Michailides T. J., Goldhamer, D. A. & Morgan, D. P. (2001). Insufficient spring irrigation increases abnormal splitting of pistachio nuts. California Agriculture Journal, 55(3), 27-30.42Evans RM.(1998) Effect of dormant applied oil(Volk) on yield and nut quality of Kerman pistachios. California pistachio industry Annual Report: 80-81.

56-Falahian, F. H., Abaspor, H., Fahimi, H. & Khavarinejad, R. (2006). Study effect of Endomycorrhiza on Nutrient uptake and Pistachio plant growth in under salty stress. Journal of Research and development in agriculture and horticulture, 82-86 (In Farsi).

57- FAO. 1990. Management of gypsiferrous soils. Soil bulltin 62, Rome. Italy.

58- Ferguson, L. J. Maranto, and R. Beede. 1995. Mechanical topping mitigates alternate bearing of “Kerman” pistachios (Pistacia vera L.). HortScience: 30(7):1369-1372.

59-Ferguson, L. (1995a). Factors affecting splitting and blanking pistachio production. 108p.

60-Ferguson, L. (1995b). The handbook of Pistachio production. USA. 15p.

61-Ferguson, L. (1995). Factors affecting splitting and blanking pistachio production. 108p.

62-Ferguson, L. (1995b). The handbook of Pistachio production. USA. 15p.

63-Ferguson, L., Beede, R. H., Freeman, M. W., Haviland, D. R., Holtz, B. A. & Polito, V.S. & Pinney, K. (1999). Endocarp dehiscence in pistachio (Pistacia vera L.). International Journal of Plant Science, 160, 827–835.

64-Ferguson, L., Beede, R. H., Freeman, M. W., Haviland, D. R., Holtz, B. A. & Kallsen, C. E. (2005). Pistachio Production Manua

d.). Fruit and Nut Research and Information Center, University of California, Davis, California.

65-Glick, B. R. (1995). The enhancement of plant growth by free-living bacteria. Canadian Journal of Microbiology, 41, 109-117.

66- Goldhamer DA. (1992) Drought tips in pistachio. In: Managing irrigation in fruit and nut trees during drought. USDA, dept. of water resources and conservation Publication series, no. 92-09.

67- Grundwag M, Fahn A. (1969) The relation of embryology to the low seed set in Pistachio vera (Anacardiaceae). Phytomorphology 19:225-235.

68- Guarga, R., Scaglione, G. Supino, E. & Mastrangelo, P. (2000). Evaluation of the SIS – A new frost protection method applied in a citrus orchard. International Citrus Congress (9th: 2000 : Orlando, Florida), » 2003. p. 583.

69-Heidarian, R., Javan-Nikkhah, M., Peyam bari, M. & Ormaz, B. (2005). Study on fungal contamination of pistachio seeds in Kerman province, Iran and some new fungi for Iranian pistachio mycoflora. Acta Horticulturae, 726.

70-Hosseinifard, J. & Panahi, B. (2006). The effect of different mineral nutrients on early splitting

in pistachio. Acta Horticultureae, 726, 325-328

71- http://www/awgypsum.com/benefits. htm. 2004. Gypsum a soil amendment, soil conditioner and soil fertilizer

72- INIA(National Institute of Agricultural Research of Uruguay). (2000). Technical Evaluation of the SIS System of Frost Protection operating in flat topography. Final Report.

73-Javanshah, A., Arzani, K., Dehghani, Y. & Capellini, P. (2001). Flowering study in Ohadi Pistachio. Seed and Plant improvement, 16 (4), 438-449( In Farsi ).

74-Javanshah, A. & Alipour, H. (2003). Compensation of chilling requirement using chemical treatments on pistachio trees. In: Proceedings of 7th international symposium of TZFTS, Solan.

75- Jordano P 98) Polinizacion y variabilidad de la produccion de semillas en pistacia lentiscus L. (Anacardiaceae). An jardin Bot Madrid 45(1): 213-231.

76-Kallsen, C. E. (2005). Pistachio Production Manual (4th ed.). Fruit and Nut Research and Information Center, University of California, Davis, California,

77-Kleopper, J. W., Leong, J., Teintze, M. & Schroth, M. N. (1980). Enhanced plant growth by siderophores produced by plant growth promoting rhizobacteria. Nature, 286, 885-886.

78-Kleopper, J. W., Lifshittz, R & Zablotowicz, R M. (1989). Free-living bacterial inocula for enchancing crop productivity. Trends in Biotechnology, 7, 39-43.

79- Kuden AB, Kuden A, Nikpeyma Y, Kaska N.(1994) Effect of chemicals on bud break of pistachios under mild climate conditions. In: 1 int 1 symposium on pistachio. Acta Horticulture 419.

80-Lin TS, Polito VS, Crane JC. (1984) Embryo development in kerman pistachio. Hortscience 19: 105106.

81- Lovatt, C. J. and L. Ferguson. 1994. Using foliar application of urea combined with 6-benzyladenine to decrease pistachio floral bud abscission in an on-year to increase yield the next year California Pistachio Production Industry. Annu. Rep: 155-158.

82- Lovatt CJ, Ferguson L. (2002) Urea combined with 6-Benzyladenine to reduce alternate bearing in pistachio and increase cum ulative yield. Project Report California univ, Division of Agriculture Science,

83-Malik, A. & Singh, Z. (2006). Improved fruit retention, yield and fruit quality in mango with exogenous application of polyamines. Scientia Horticulturae, 110, 167–174.

84- Mardoud T. 1996. Behaviour of roots and properties of soils with different content of gypsum under irrigation (Balikh Bas Syria). In: R.M. poch (ed). Proceeding int. sypmp. on soils with gypsum, lieida, spain

85-Marschner, P., Crowley, D. E. & Higashi, R. M. (1997). Root exudation and physiological status of a root-colonizing fluorescent pseudomonad in mycorrhizal andnon-mycorrhizal pepper (Capsicum annuum L.). Kluwer Academic Publisher. Plant and Soil, 189, 11-20.

86-McGill, S. (1984). Artifical fog: Looking Better. The Furrow, 3: 18-19.

87- Mee, T. R. & Bartholic. J. F. (1979). Man made fog. In: Barfield, B.J. and J.F. Gerber (eds). Modification of the Aerial Environment of Plants. American Society. Agriculture. Engineering Monographs, 2:334-352.

88-Mirzai khalilabadi, H. (2004). Determination of amount eficiency water in production of pistacia. Journal of Research and development in agriculture and horticulture, 63, 43-49(In Farsi).

89- Muneer, W. and J.M oads. 1989. The role of calcium organic interaction in soil aggregate stability. III. Mechanism and models. Aust J. Soil Res. 27: 411-423.

90-Narayanan, A. (1992). Nutritional approaches for drought management in agricultur crops. A review. Plant Physiology, 19, 59-64.

91-Nilsen, E. & Orcutt, D. (1996). Physiology of plants under stress. Abiotic Factors. Wiley Publication.

92- Pontikis C.A (1989) Effect of Hydrogen cyanamide on bloom advancement in female pistachio. Fruit variety j 43: 125-128

93- Porlingis IC, Voyiatzis D.G (1986) Flower synchronization of stam inate and pistillate pistachio trees with paclobutrazol. Acta Horticulture, 179 Growth Regulators: 521-527.

94- Procopious J.(1973) The induction of early blooming in female pistachio trees by mineral oil+ DNOC winter spray. J Hort Sci 48: 393-395.

95-Ravnskov, S. & Jakobsen, I. (1999). Effects of Pseudomonas fluorescens DF57 on growth and p uptake of two arbuscular mycorrhizal fungi in symbiosis with cucumber. Orginal Paper. Mycorrhiza. 8, 329-334.

96-Richardson, A. E. (2001). Prospects for using soil microorganisms to improve the acquisition of phosphorus by plants. Australian Journal of Plant Physiology, 28, 897-906.

97- Scott, W.D., B.D. Mccraw, J.E.M.otes and M.W. Smith. 1993. Application of calcium to soil and cultivar affect elemental concentration of watermelon leaf and rind tissue. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 118: 201-206

98-Sabannavar, S. J. & Lakshman H.C. (2008). Interactions between azotobacter, pseudomonas and arbuscular mycorrhizal Fungi on two varieties of Sesamum indicum L. Journal Agronomy and Crop Science, 194, 470-478.

99-Sedaghati, N. & Fardad V. H. (2001). Performance evaluation of irrigation systems made available(Bablr and drip) in pistachio orchards in Rafsanjan M. Sc. thesis. Faculty of Agriculture Tehran University, p: 197. (In Farsi).

100-Sedaghati, N. & Alipour, H. (2005). The effect of different time of irrigation on occurrence of early split (ES) of pistachio nuts. Acta Horticulturae, 726.

101-Sedgley, M. & Shuraki, Y. D. (1997). Pistachio pollination Australian nut grower. March – May, 12

102-Shariati, M. (1995). Review of the research center for agricultural research in the Kerman pistachio (1972-1992). (Annual report, No: 956). Research institute of soil and water, p: 27. (In Farsi).

103-Shaul, P. M. (1986). Handbook of fruit set and development. CRC press in inc. bocaration, florida, 389-399

104-Shuraki, Y. D. & Sedgley, M. (1996). Fruit development of Pistacia vera (Anacardiaceae) in relation to embryo abortion and abnormalities at maturity. Australian Journal of Botany, 44, 35-45.

105-Spiegel, Roy.P.1985.pistacia, CPC handbook of flowering, VOL. 4, CRC Press.PP:88-93

100-Stephenson, A. G. (1981). Flower and fruit abortion: Proximate causes and ultimate functions. AnnualReview of Ecological System, 12, 253–79.

101-Stern, R. A. & Gazit, S. (2000). Application of the polyam ine putrescine increased yield of “Mauritius’ litchi (Litchi chinensis Sonn.). Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 75, 612-614.

102-Takeda, F., Crane, J. C. & line, J. (1979). Pistillate flower development in pistachio. Journal of the American Society for Horticultural Science, 104(2), 229-232.

103- Takeda F, Ryugo K, Crane JC(1980) Translocation and distribution of 14C-photosynthates in bearing and non-bearing pistachio branches. J Amer Soc Hort Sci 105: 642-644.

104. Tzoutzoukou CG, Pontikis CA, Tolia-Marioli A(1998) Effects of gibberelic acid on bloom advancement in female pistachio(pistacia vera L.). J Hor sci &Biotech 73(4): 517-526.

105- Vaknin Y, Gan-Mor S, Bechar A, Ronen B, Eisikowitch D(2002) Electrostatic pollination of pistachio, a novel technique of pollen supplementation in agriculture. Unite States Agri Res and Dev Fund research report: 1511-1516

106- Van, A., and Romero, D. L. R. 1971. Gypsiferous soils. Characteristics and management. Int. Inst. Of land and Improvment. Bulltin 12. Wageningen, the Netherland.

107- Wolpert, J. A, and L. Ferguson 1990. Inflorescence bud retention in ‘Kerman pistachio: Effects of defruiting date and branch size HortScience: 25(8):919-921.

منابع مقاله افلاتوکسین

تهیه کننده : اکبر جوکار

۱- رضا، ک.ح. ۱۳۷۹. مروری بر سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی. شرکت فراگیر

سازان بهپویی.

2 – Elke, A. and B. Reto. 2001. Food analysis and consumer protection

Trends in Food and Science Technology, 12: 197-202. 3 – Elke, A., S. Joerg and B. Achim. 2002. Acceptance of analytical methods.

for implementation EU legislation with a focus on mycotoxins.

Food Control, 13:173-183. 4 – FAO/IAEA Training and Refrence Centre for Food and Pesticide Control.

2003. Manual on the application of the HACCP system in mycotoxin prevention and control. Viale Delle Terme di Caracalla 00100 Rome, Italy.

منابع جوندگان باغ های پسته

نگارنده : مهدی جلائیان و محمد باقر شاهرخی | محقیق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مهدی بصیرت عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات پسته کشور

وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه تحقیقات پسته کشور

برندگان باغایرت

نگارندگان: مهدی جلائیان

محمدباقر شاهرخی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

مهدی بصیرت موسسه تحقیقات پسته کشور

منابع

  • اسدی، ا. ۱۳۸۹. گزارش نهایی عملیات اجرایی مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در سال ۱۳۸۸. انتشارات سازمان حفظ نباتات کشور. – اعتماد، ا. ۱۳۵۷. پستانداران ایران، جلد اول (جوندگان و کلید تشخیص آنها)، انجمن حفظ منابع طبیعی و محیط زیست انسانی – بصیرت، م. ۱۳۸۲. دستورالعمل فنی مبارزه با جوندگان در باغهای پسته منطقه سی ریز زرند. مؤسسه تحقیقات پسته کشور. – تقی زاده، ف. ۱۳۶۰. تشخیص و طرز مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی، انتشارات مؤسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی – چالاكی، م. ۱۳۷۸. دستورالعمل مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی، انتشارات سازمان حفظ نباتات کشور. – درویش، ج. ۱۳۸۰. جغرافیای جانوری پستانداران ایران. انتشارات رواق مهر. – سپیدار، ع. ا. ۱۳۶۹. موشها (جوندگان)، شناخت و روش مبارزه با آنها. انتشارات شرکت سميران. – شاهرخی، م. ب. ۱۳۷۹. مدیریت تلفیقی جوندگان مضر کشاورزی، منتشر نشده. – مروتی، م.، نظری، ف. و و، مالیكوف، ۱۳۸۹. راهنمای تشخیص جوندگان مضر کشاورزی، انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. – وزیری، ا. ش.، نظری، ف. و ن. زمان نژاد، ۱۳۷۷. راهنمای شناسایی و کنترل جوندگان مضر باغها و مزارع کشور، انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی
  • Greaves, J. H., 1989. Rodent pests and their control in the Near East. FAO Plant Production and Protection Paper. pp. 112. – Hanney, P. W., 1977. Rodents, their lives and habits. David & Charles (Publishers) limited.
    pp. 224.
  • Karami, M., Hutterer, R., Benda, P., Siahsarvie, R. & Krystufek, B., 2008. Annotated checklist of the mammals of Iran. Lynx, Vol. 39, N. 1, pp. 63-102.

منابع پسیل پسته

. ابراهیمی، سیدجلال، کاوه شهیدی زندی، و محمدرضا مهرنژاد (۱۳۷۷). بررسی نوسانات جمعیت پارازیتوئیدهای پسیل معمولی پسته. خلاصه مقالات سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی، آموزشکده کشاورزی کرج، ص ۱۰۶.

٢. امامی، سید یحیی و عباس یزدانی (۱۳۷۲). عکس العمل حشرات کامل پسیل معمولی پسته به تله های چسبنده رنگی. خلاصه مقالات یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

٣. جعفری ندوشن، على (۱۳۷۷). بررسی کار آئی بالتوری سبز Chrysoperla carnea Steph به عنوان شکارگر پسیل معمولی پسته پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۸۰ ص.

۴. جعفری ندوشن، علی، حیدری، حسین و فريور مهین، حسین، ۱۳۷۵. شناسایی و تعيين گونه غالب بالتوری شکارگر پسیل معمولی پسته. گزارش پژوهشی موسسه تحقیقات پسته ایران. ص ۳۷-۴۰.

۵. دزیانیان، احمد (۱۳۷۷). بررسی بیولوژی و دشمنان طبیعی پسیل معمولی پسته در منطقه دامغان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان ۹۵ ص.

۶ فریور مهين، حسین، ۱۳۷۰. آفات و بیماریهای مهم پسته در استان کرمان، انتشارات سازمان ترویج کشاورزی استان کرمان. ص ۲۲.

٧. مهرنژاد، محمد رضا (۱۳۷۹). معرفی گونه کفشدوزک پسیل خوار، شکارگر پسیل معمولی پسته. خلاصه مقالات چهاردهمین گیاهپزشکی ایران

۸ مهرنژاد، محمد رضا (۱۳۸۰). بررسی حساسیت و مقاومت در ده رقم پسته اهلی و ۲ گونه بنه وكسور به پسیل معمولی پسته. گزارش نهائی موسسه تحقیقات پسته کشور

. مهرنژاد، محمد رضا (۱۳۸۱). پسیل معمولی پسته و سایر پسیل های مهم ایران. انتشارات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

۱۰. یزدانی، عباس، مهرنژاد، محمدرضا، ۱۳۷۲. اولين گزارش از یک گونه پسیل و چند گونه زنبور پارازیتوئید روی پسیل پسته در ایران، خلاصه مقاله دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، آموزشکده کشاورزی کرج.

11. Mehrnejad M.Rand M.j.W.Copland (1998). Host acceptance by the parasitoid Psyllaephagous pistaciae an endoparasitoid of the common pistachio psylla, the 6 th Europian congress of Entomology, Augst 23-29Czec.

12. Mehrnejad,MR.(2000).The Coccinellid beetle, Oenopia conglobata an important predator of the common pistachio psylla. 21 th International Congerres of Entomology , 20-26, Beresil

13. Mehrnejad,M.R. and E.Ueckermman (2001) Phytophagous and predatory mite of pistachio trees in iran Acta Horticulture , in press

منابع ضرورت کوددهی پتاسیم در پسته

و سپاسگزاری: بدینوسیله از همکاران محترم در مرکز تحقیقات | کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سرکار خانمها اسدزاده، سعدی و آقایان مهندس رضایی فر و محمودنیا برای تایپ، تنظیم و ویراستاری ادبی و تهیه تصاویر نشریه و همچنین کلیه همکاران بخش خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه و انتشارات سنا تشکر و قدردانی می نماید.

• منابع مورد استفاده 1- دفتر آمار و فناوری اطلاعات. ۱۳۸۳. آمارنامه کشاورزی. جلد اول: محصولات زراعی و باغی، سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱. حوزه معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. پست الکترونیک 11 – 11 / 11 – 14 ) 14 (11. صفحه ابر متنی. تهران. ایران. ۲- ملکوتی، م.ج. و همکاران. ۱۳۸۶. تعیین معیارهای کیفی میوه های صادراتی، افزایش عملکرد و ارتقاء کیفی آنها با مصرف بهینه کود و آب در کشور (گزارش نهایی). سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. تهران، ایران. |

E. Surber. 1985. Nutritional 3- Ash worths, L.J., S.A. Gaona, and

and phosphorus deficiencies and disorders of pistachio tree: Potassium chloride and boron toxicities. Phytopathology, 75:1084-1090.

4- Ashworths, L.J., S.A. Gaona, and E. Surber. 1985. Verticillium wilt of pistachio: The influence of potassium on susceptibility to infection by verticillium dahliae. Phytopatology, 75:1091-1093. 5- Brown, P.H. 1996. Diagnosis and correction nutrient deficiencies. California Pistachio Industry. Annual Report, Crop year. 1994-95. 6- International Potash Institute. Bulletin. 1988. Potassium deficiency and its correction in horticultural crops. International Potash Institute, Bern, Switzerland. 7- Johnston, A.E. 2003. Feed the soil to feed the people: The role of potash in sustaninble agriculture. International Potash Institute, Basel, Switzerland. 8- Johnston, A.E., and W. Maibaum. 1999. Balanced fertilization and crop response to potassium. Proceedings of the International Symposium of the Soil and Water Research Institute in cooperation with the li mational Potashi Institute, Tehran, Iran, 9- Procopiu, J. and A. Wallace. 1978. A nutritional disorder in pistachio from near Athens, Greece. Commun. in Soil Sci. & Plant Anal. 9:931-4134 10- Weinbaum, S.A., P.H. Brown, and R.C. Rosecrance. 1997. Assessment of nitrogen and potassium uptake capacity during the alternate bearing cycle. California Pistachio Industry. Annual Report. Crop year. 1995-96. 11- Zeng, D.Q., P.H. Brown, and B.A. Holtz. 1999. Potassium fertilization and diagnostic criteria for pistachio trees. Better Crops. Vol. 83: 10 12 12- Zeng, D.Q., P.H. Brown, and B. A. Holtz. 1999. Effect of potassium fertilization on soil potassium distribution and balance in pistachio orchards Better Crops. 83: 24 26.

Ministry of Jihad-e-Agriculture Agricultural Research. I ducation and I tension Organization

Soil and Water Research Institute

E-mail: rinn

Necessię for Potassium Fertilization in Pistachio

+K

-K M. Sarcheshmeh pour and M. J. Malakouti Ph.D. Student Tehran niversity and Professor, Tarbiat Modartes niversity

Publication No. 442 High Council of Policy Making on the Development of Biological Products Application,

Optimum tilization of Chemical Fertilizers and Pesticides in Agriculture

نوشتهٔ پیشین
عارضه های مهم درختان پسته
نوشتهٔ بعدی
افلاتوکسین پسته چیست ؟ 15 نکته مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

لیست مقالات

فهرست